Veicot pasūtījumu SIA „Web Media Group” interneta tirdzniecības vietnē bogs.lv, starp pircēju un SIA „Web Media Group” stājas spēkā distances līgums, ar ko iespējams iepazīties sadaļā – Noteikumi.

DISTANCES LĪGUMS

Distances līgums (turpmāk tekstā Līgums), kura saturu nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2002. gada 28.maija noteikumi Nr.207 „Noteikumi par distances līgumu”, tiek noslēgts latviešu valodā starp:

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Web Media Group”, reģ. nr. 40203083952, juridiskā adrese: Cieceres iela 5 k-10 – 3, Rīga, LV-1002, (turpmāk tekstā Pārdevējs), un

Pircēju – fizisku vai juridisku personu (turpmāk tekstā Klients), kas veic pirkumu SIA „Web Media Group” interneta tirdzniecības vietnē bogs.lv (turpmāk tekstā E-veikals), kas ir rīcībspējīga persona.

Veicot pasūtījumu, Klients apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Klients apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Klients nav tiesīgs pasūtīt preces E-veikalā, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

  1. Preču pasūtīšana un apmaksa

1.1. E-veikals pieņem pasūtījumus visu diennakti 7 dienas nedēļā.

1.2. Klients pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu E-veikala mājas lapā bogs.lv.

1.3. Veicot pasūtījumu, Klients apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju un nospiežot uz lauka „Pasūtīt“. Klients ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta.

1.4. Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi, netiek nodoti trešajai personai, izņemot pasūtījuma piegādes nodrošināšanai atbilstoši E-veikala sadaļai “Privātuma politikai”.

1.5. Veicot pasūtījumu, Klients apliecina, ka izvēlējies iegādāties konkrēto preci uz šajā Līgumā norādītiem noteikumiem.

1.6. Pēc pasūtījuma veikšanas, Klients automātiski saņem rēķinu uz e-pastu, kas ir pasūtījuma veikšanas apstiprinājums – bogs.lv. automātiskais rēķina apstiprinājums. Pēc pasūtījuma saņemšanas 24 h laikā, izņemot brīvdienas un svētku dienas, Klients saņems sava pasūtījuma apstiprinājumu telefoniski vai vēstules veidā uz norādīto e-pastu.

1.7. Gadījumā, ja nav saņemts E-veikala automātiskais rēķina apstiprinājums – tas nozīmē, ka nav līdz galam veikts pasūtījums, vai arī banka no kartes nevar noņemt pirkuma summu, sekojoši Pārdevējs nav saņēmis Klienta pasūtījumu.

1.8. Visa prece Pārdevējs E-veikalā ir norādīta ar PVN 21% un Euro (EUR) valūtā, preces cena ir tāda, kāda ir norādīta veiktajā pasūtījumā līdz saistību pilnai izpildei.

1.9. Preču pasūtīšanas brīdī ir spēkā E-veikalā norādītie preču piegādes izmaksu izcenojumi. Pasūtījuma summa, kas sastāv no preču cenas un piegādes izmaksām, ir pieejama Klientam pasūtījuma veikšanas procesā pirms pasūtījuma apstiprināšanas.

1.10. Pasūtījuma apmaksa iespējama, izmantojot tiešo pārskaitījumu uz mūsu kontu bankā (rēķins tiks nosūtīts pēc pasūtījuma noformēšanas), Banklink vai kredītkartēm – Visa vai Mastercard.

1.11. Klientam, veicot pasūtījuma apmaksu, ir iespējams izmantot atlaižu kuponus, kuri tiek izsniegti pastāvīgajiem klientiem, kā arī dažādu akciju laikā. Informācija par aktuālajām akcijām tiek publicēta mājas lapā, kā arī uzņēmuma sociālajos tīklos.

  1. Preču piegāde

2.1. Pasūtījuma piegādes veidi, izmaksas un apmaksa ir tādās, kā norādītas E-veikala sadaļā „Piegāde un apmaksa” uz pasūtījuma veikšanas brīdi, līdz pilnai saistību izpildei.

2.2. Preces tiek piegādātas tikai Latvijas teritorijā. Pārdevējs pieņem pasūtījumu tikai tad, ja Klienta norādītā piegādes adrese atrodas noteiktajā teritorijā. Par iespējamo piegādi ārpus noteiktās teritorijas jāvienojas atsevišķi ar Pārdevēju.

2.3. Pārdevējs rūpēsies, lai Klienta pasūtījums tiktu izpildīts pilnībā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja veikalā nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības preces nepiegādāt vai piegādāt mazāku preču daudzumu, vai arī vienoties ar Klientu par iespējamo preču piegādi ilgākā laika periodā nekā tas tika atrunāts.

2.4. Ja Pārdevējs piegādāja Klientam preci nepietiekamā daudzumā un piegādāto preču summa ir mazāka nekā Klients ir apmaksājis, tad Klientam tiek atgriezta starpība par nepiegādāto preci.

2.5. Klienta pasūtītās preces tiek piegādātas Klienta uz pasūtījumā norādīto Omniva pakomātu vai adresi. Pasūtījumā norādītajai personai ir jāpieņem preces pašai. Ja pasūtītās preces saņems nevis pasūtījumā norādītā persona, bet cita persona pasūtījumā norādītajā adresē, uzskatāms, ka pasūtījumu saņēmusi Pasūtījumā norādītā persona.  Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Klientam vai trešajām personām tādēļ, ka Klients ir norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus saņēmēja datus, vai ja preci piegādes adresē saņems cita persona.

2.6. Ja preču piegāde nav iespējama Klienta vainas vai no Klienta atkarīgu apstākļu dēļ, preces netiek sūtītas atkārtoti, bet nauda par precēm tiek atmaksāta atpakaļ, izņemot samaksu par piegādi un par bojātajām precēm, ja preces atgriešanas rezultātā sabojājušās;

2.7. Pārdevējs piegādā Klienta preces 2-5 darba dienu laikā. Klients piekrīt, ka gadījumos, ja preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs var sazināties ar Klientu un saskaņot citu piegādes laiku;

2.8. Nekavējoties pēc Preču saņemšanas Klients pārbauda piegādāto Preču atbilstību pasūtītajām Precēm un pasūtītajam daudzumam, kā arī saņemto preču kvalitāti. Ja Klients konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums, piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, vai precēm ir neatbilstoša kvalitāte, pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā, aizpildot atgriešanas veidlapu. Piegādes izdevumus iepriekšminētajā gadījumā sedz Pārdevējs.

2.9. Kā arī ne vēlāk kā Preču saņemšanas dienā par konstatētajām nepilnībām ir jāinformē Pārdevējs, un jāapraksta konstatētā neatbilstība, zvanot +371 248 28 248 vai rakstot uz [email protected].

2.10. Klienta pienākums ir nekavējoties informēt Pārdevēju, ja pasūtījums nav saņemts norādītajā laikā.

  1. Preču atgriešana

3.1. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” (MK Noteikumi Nr. 255) nosaka, ka Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. PTAL 12. panta 6. daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”.

3.2. Klients ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Klients ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

3.3. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, un preces piegādes dokumentu, kā arī lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus.

3.4. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Klienta par preci samaksāto naudu. Uzsākot iegādātā izstrādājuma lietošanu, Klients apliecina, ka tā atbilst pasūtītajai precei un prece vairs nevar tikt atgriezta.

3.5. Klients nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

a)  preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

b)  tiek piegādātas pārtikas preces vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces;

c)  preces pēc piegādes tikušas sabojātas;

d)  citos likumā paredzētajos gadījumos;

3.6. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Klients 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas nogādā preci Pārdevējam saskaņā ar E-veikala sadaļu “Preču atgriešana un maiņa”.

3.7. Preču cenu, ko Klients, izmantojot atteikuma tiesības, ir atgriezis  atpakaļ Pārdevējam šajā Līgumā noteiktā kārtībā, Pārdevējs atgriež Klientam, trīsdesmit dienu laikā pēc preces pieņemšanas.

3.8. Ja Klients atgriež preces Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes maksa Klientam netiek atmaksāta.

3.9. Preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, sedz Klients.

  1. Preču kvalitātes garantija.

4.1. E-veikalā pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā katras preces individuālā aprakstā.

4.2. Atsevišķiem preču veidiem tiek piešķirta preces ražotāja garantija. Precēm, kurām kvalitātes garantija netiek izsniegta, spēkā ir garantija, kas noteikta attiecīgajos tiesību aktos.

4.3. Ja Klientu neapmierina pasūtītā Preces kvalitāte viņa pienākums ir informēt Pārdevēju, lai tas varētu sazināties un informēt preces ražotāju vai oficiālo izplatītāju.

  1. Tiesības atteikties no pasūtījuma.

5.1. Klientam ir tiesības atteikties no pasūtījuma, gadījumā, ja no Pārdevēja puses netika izpildīti E-veikalā norādītie preces piegādes termiņi un nav iespējams vienoties ar Klientu saskaņā ar šī līguma 2.7.punktu un Citos gadījumos Klientam nav tiesības atteikties no veiktā pasūtījuma.

5.2. Gadījumā, kad Klientam uz pasūtījumu tiek piegādātas preces un ar Klientu nav iespējams sazināties telefoniski un ar e-pasta starpniecību, vai arī Klients atsakās pieņemt pasūtījumu, kas bija piegādāts uz pasūtījumu, tad šīs preces tiek glabātas Pārdevēja noliktavā 3 mēnešus un tās ir iespējams saņemt 3 mēnešu laikā, iepriekš sazinoties ar Pārdevēju un vienojoties par preču saņemšanas laku un vietu.

5.3. Līguma 5.2. punkts neattiecas uz neizņemtiem pasūtījumiem, kas nosūtīti ar pēcapmaksu: Neizņemtais pasūtījums neatbrīvo Klientu no Latvijas Pasta vai Ekspress Pasta piegādes, preces iepakojuma un apstrādes izmaksu segšanas. Ja Klients neizņem savu pasūtījumu, Klientam ir jāsedz piegādes izmaksas, kas norādītas pasūtījuma sastādīšanas brīdī. Apmaksa jāveic 10 kalendāro dienu laikā, pēc brīdinājuma saņemšanas no Pārdevēja.

  1. Citi noteikumi

6.1. Ja preces Klientam tiek piegādātas ar kavēšanos vai netiek piegādātas Klienta vainas vai no Klienta atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu pārkāpšanu.

6.2. Ja piekļūšana E-veikalam vai pasūtījuma veikšana E-veikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Klientam vai trešo personu zaudējumiem.

6.3. Pārdevējs neatbild par sekām, ja Klienta datora vai monitora īpatnību dēļ Klienta datora monitorā redzamo E-veikala preču attēls pēc jebkādām pazīmēm atšķiras no preču izskata dabā.

6.4. Pārdevējs patur tiesības vienpusīgi mainīt Līguma saturu, cenrādi, Preču piedāvājumu jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. Izmaiņas stājas spēkā ar publicēšanas brīdi Pārdevēja interneta tirdzniecības vietnē bogs.lv Attiecībā uz Klientu spēkā ir pasūtījuma brīdī esošā informācija un cenas.

6.5. Pārdevējs aicina Klientus visus strīdus risināt sarunu ceļā.  Ja tas nav iespējams, strīdu risināšana notiek Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.6. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Klients ir noformējis un apstiprinājis pasūtījumu saskaņā ar E-veikala noteikumiem.

Līgums ir spēkā līdz brīdim, kamēr līgumslēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru.